چرا برخی افراد دریافت واکسن را به تأخیر می‌اندازند یا تظاهر می‌کنند کووید وجود ندارد؟

  • از

تردید درباره واکسن‌ها موجب مرگ بسیاری از افراد در سراسر جهان می‌شود و پژوهشگران علت این رفتار را توضیح می‌دهند.